Prelatas prof.Zenonas Ignatavičius

Memorialinė lenta paženklino Vilkijos Kauno g. 25-ąjį namą. Šiame name gyveno Ignatavičių šeima, kurioje kartu su broliu ir trimis seserimis užaugo būsimasis kunigas.

Atminties ženklas pakabintas organizacijos "LDK palikuonys" ir Lietuvos šaulių sąjungos iniciatyva. Visą save atidavęs lietuvybės stiprinimui Lietuvos valstybei ir Vilkijai, ir prelatas Z.Ignatavičius, kuris savo tikėjimu ir darbais garsino Lietuvą, kovojo už ją", – įsitikinęs "LDK palikuonys" atstovas Kęstutis Markevičius. Daugiau.....

Mons. Prelato prof. Zenono Ignatavičiaus Ignonio veikla Gudijoje:
​ ​ Tai darbai, atlikti vieno žmogaus jėgomis, žodžiais sunkiai nusakomose karo sąlygose: — Daugiau negu 4.000 asmenų, prirengtų prie Pirmosios Šv. Komunijos, 7-40 metų amžiaus; — Daugelis tūkstančių išpažinčių; — Tūkstančiai vedybų ir krikštų; — Daugybė aplankytų ligonių, nunešant jiems Švenčiausią Sakramentą ir visus tinkamai prirengiant kelionei į Amžinybę; — Religiškai aptarnauti lietuvių karių batalionai Gudijoje; — Sutvarkyta ir atnaujinta visa eilė katalikų bažnyčių. Neįmanoma suskaičiuoti visų jo atliktų darbų, po sunkiai apkeliautus Gudijos miestus ir miestelius. Mons. Prelato prof. Zenono Ignatavičiaus Ignonio veikla Romoje: Popiežiškosios šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje kartu su rektorium prelatu Ladu Tulaba įkūrimas ir vicerektoriaus pareigos.
Lietuvių koplyčios Campa Verano paminklinėse kapinėse Romoje įkūrimo idėja ir jos įgyvendinimas. Į šią koplyčią monsinjoras Z. Ignatavičius perkėlė Lugane mirusio Kazimiero Stepono Šaulio – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, prelato, visuomenės ir valstybės veikėjo, palaikus. Paskaitos ir pamokslai Vatikano radijo lietuviškose laidose. Mons. Prelato prof. Zenono Ignatavičiaus Ignonio veikla Brazilijoje: Rio de Žaneiro Arkiv. Lietuvių Generalvikaras, be tiesioginių pareigų. Rinko medžiagą Brazilijos istoriniame archyve ir bibliotekose ruošdamas parašyti Lietuvos istoriją portugalų kalba. Iš Rio kardinolo išgavo lietuvių religiniam poreikiam Katedros koplyčią. Katedroje rengė pamaldas už okupuotą Lietuvą. Rio de Žaneiro vienas didžiųjų dienraščių „O Globo“ įdėjo eilę straipsnių pavergtos Lietuvos tema – tai sumanios monsinjoro veiklos nuopelnas. Pastoviai susirašinėjo su VLIK (Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas) vadovais Lietuvos reikalais informuodamas apie konkrečias akcijas, pav. parengė kreipimąsį į JAV prezidentą R.Niksoną ir su grupe lietuvių perdavė per ambasadą.( Simo Kudirkos byla).
 Informavo Stasį Lozoraitį apie monsinjoro bičiulio brazilų kongreso deputato Souza Santos kalbą Lietuvių trėmimų paminėjime kongrese. Po to sekė Stasio Lozoraičio padėka mons. Zenonui Ignatavičiui už veiklą Lietuvos reikalu. Vedė brazilų inteligentams paskaitas apie Lietuvos religinę būklę, apie sovietų elgesį su lietuviais katalikais. Tai tik dalis gerb. Zenono Ignatavičiaus darbų Lietuvos labui. Paminėtina ir tai, kad Lietuvos katalikų dvasininkas, monsinjoras, disidentas, politinis veikėjas, karo kapelionas, atsargos pulkininkas, Vyčio kryžiaus kavalierius Alfonsas Svarinskas Zenoną Ignatavičių laikė šventuoju, kurį ne kartą bandė visaip diskredituoti Rusijos spec. tarnybos (KGB). A.Svarinskas ne kartą pažymėjo Zenono Ignatavičiaus apaštališką veiklą Gudijoje karo metu. Prieš karą, iki 1940m. sovietų okupacijos, Z.Ignatavičius buvo seminarijos prorektorius, dirbo kartu su palaimintuoju Teofilijum Matulioniu. Vėliau savo atsiminimuose atvirai su pavardėmis rašė kaip žydai, pasitelkdami sovietų komisarus dandė perimti seminarijos patalpas savo ir sovietinių pakalikų naudai. Daugiau informacijos galite gauti iš Lietuvos šviesuolių kun. jėzuito Antano Saulaičio (kuriam teko garbė dirbti Brazilijoje kartu su Zenonu Ignatavičiumi) ir profesoriaus Egidijaus Sauliaus Juodžio, kurių telefonų nr. Jums esu atsiuntęs. Su pagarba, Kęstutis Markevičius +37069880780

Profesoriaus Egidijaus Juodžio tiriamoji medžiaga apie Z. Ignatavičių
(2020 m.)  Plačiau.....

​Pateikiama objektyvi Genocido ir rezistencijos centro istorikų paruoštą pažymą apie Z. Ignatavičiaus veiklą II p. karo metu. Plačiau .... 

Kontaktai:
​El. paštas: vilkijietis@gmail.com
​Facebook: https://www.facebook.com/vilkijietis
​Tel: 865282969
Adresas:
Vilkija,
Kauno rajonas
Vilkijietis Juozas Jaras © Nauja versija 2017. Svetainė įkurta 2010
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
© PigiosSvetaines.lt